Kat İrtifakının Devri için Dava Dilekçesi

Kat İrtifakının Devri için dava dilekçesi aşağıdaki şablona uygun hazırlanmalıdır.


İSTANBUL ... MAHKEMESİNE


DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Borcunu Ödemeyen, Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Davalının Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri talebi.
AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim ve davalı … adresi … ada … parsel sayılı arsa üzerinde inşaat yapmaktadır. Arsa üzerinde kat irtifakı kurulmuştur.
2-)Davalı sözleşme gereğince her ay ödemek zorunda olduğu … YTL.’yi ödememektedir. Noter aracılığıyla ihtarname gönderilmesine rağmen davalı borcu yine de ödememiştir.
3-) Davalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ruhsat alınıp kat mülkiyeti kurulamamıştır. Davalının arsa payı ve kat irtifakının müvekkilim … Kooperatifi ve üyelerine devri için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 634 S. K. m. 26, 2 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, sözleşme, ihtarname ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının arsa payı ile kat irtifakının, bugünkü değeri tarafımızca kendisine ödenmek kaydıyla müvekkillerime arsa payları oranında devrine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili Av.